Samara Sallam  |  The AFAC Novel Writing Program  |  2014  |  Palestine